ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเทส

UTES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103531000976
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2531 พ.ศ. (36 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/1/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 44/4 ซอยธนารักษ์ ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ