ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตเศรษฐพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524014843
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2524 พ.ศ. (42 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/8/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/178-179 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ