บริษัท เบสท์เมทัลเวอร์ค จำกัด

BEST METAL WORKS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533020640
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2533 พ.ศ. (34 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/2/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 164/6 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น