บริษัท สหเอเซียฟูดส์ อุตสาหกรรม จำกัด

SAHA ASIA FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534109504
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2534 พ.ศ. (32 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/11/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4/12 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น