บริษัท หัตหกรรมทอผ้าไหมไทย จำกัด

THE THAI SILK HAND WEAVING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522001835
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2522 พ.ศ. (45 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/1/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,875,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ