บริษัท สิงหราช จำกัด

SINGHARANT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105499002443
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
12/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 525 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว