ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ เครน อคัวเรียม

WHITE CRANE AQUARIUM LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514010560
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2514 พ.ศ. (52 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/6/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 853 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ