ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพฯ เคมีการเกษตร

BANGKOK CHEMICAL AGRICULTURE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102509000640
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2509 พ.ศ. (57 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
30/9/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 11/68 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น