ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผ้าใบกรุงเทพ ฯ

BANGKOK CANVAS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000550
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2506 พ.ศ. (60 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/7/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1813-15 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ