ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวไทยสามัคคี

THE UNITED THAI RICE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501000209
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 933/7 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว