ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนดีไทย

CHONDI THAI CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000516
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2492 พ.ศ. (74 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/8/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 562-566 ถนนทรงวาด 2 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว