ห้างหุ้นส่วนสามัญ น่ำฮวดเส็ง

NAM HUAD SENG REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003180
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 7 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 387/2 ถนนดำรงรักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น