ห้างหุ้นส่วนสามัญ เลี่ยงตั๊กกงซี

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102488000271
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2488 พ.ศ. (78 ปี 10 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/8/1945 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 369 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น