ห้างหุ้นส่วนสามัญ นาคเจริญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000802
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/6 ซอยนานาเหนือ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น