ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วงไท้ฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103487000015
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2487 พ.ศ. (79 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/9/1944 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 23 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น