บริษัท ฟลายไฮ แคนนาบิส กรุ๊ป จำกัด

FLYHIGH CANNABIS GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565159694
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2565 พ.ศ. (1 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
29/9/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 147/191 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น