ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรี

KITSAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002605
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2502 พ.ศ. (65 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
2/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 24/3 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น