ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮารีฮอง

HARRY HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2502 พ.ศ. (65 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
15/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 566/76 ถนนพระราม 4 ซอยกิจพานิช แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น