บริษัท พรรณสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PANASIRI INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546098804
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
20/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1093/29 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง เอช 6 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ