บริษัท เบสท์ บราเธอร์ส จำกัด

BEST BROTHERS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548125973
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/9/2548 พ.ศ. (18 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/9/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 42/28 หมู่ที่ 15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์