บริษัท เมเจอร์ พิคเจอร์ส จำกัด

MAJOR PICTURED COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548039741
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2548 พ.ศ. (19 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์