บริษัท ที เอ็นเทอเทนเม้นท์ จำกัด

T ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548085505
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2548 พ.ศ. (18 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/6/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 822-824 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์