บริษัท แอลฟา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ALPHA ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545091571
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2545 พ.ศ. (21 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/9/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 112/142 หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน แกรนดิโอ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ