บริษัท ไทยเรคามิค จำกัด

THAI RECHAMIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543080068
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2543 พ.ศ. (23 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/8/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ควบ
ที่ตั้ง 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ