บริษัท ไซเคิล รับเบอร์ จำกัด

CYCLE RUBBER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534115148
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2534 พ.ศ. (32 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/12/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 728/46 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น