บริษัท กนกเพชร จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525009004
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2525 พ.ศ. (42 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/3/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 85/346 หมู่ที่ 8 พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์