ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมุกดาเอนยิเนียริ่ง

THAI MUKDA ENGINEERING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001622
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์