บริษัท ซุ่นเฮงหลี จำกัด

SOON HENG LEE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105483000098
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2483 พ.ศ. (84 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
20/5/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 18 ถนนเจริญกรุง ตรอกกับตันบุช แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว