ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟกิจทองไทย

GID THONG THAI LIMITED PARTNERHSIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509014871
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2509 พ.ศ. (58 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/3/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 70 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว