ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวบางกอกและผลิตผล

BANGKOK KOW AND PRODUCE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002803
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 297/3 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว