ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุตสาหกรรมทวีกิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102517000351
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2517 พ.ศ. (49 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
27/6/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19/1 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด