ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก๊กหว่า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102486000363
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2486 พ.ศ. (80 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/6/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 113 ตรอกโกมลประสาท แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น