บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ รีเซิร์ช จำกัด

NATURE HERB RESEARCH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562208821
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2562 พ.ศ. (4 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/12/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1111 ซอยลาดพร้าว 87(จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค