บริษัท พีโฟร์เฮลธ์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

P4 HEALTH INNOVATIONS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563006971
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2563 พ.ศ. (4 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
14/1/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 441/38 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค