บริษัท ริม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

RIM ENGINEERING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545112544
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2545 พ.ศ. (21 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/10/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)