บริษัท พรีเมี่ยมอินเตอร์เทค จำกัด

PREMIUM INTER TECH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546007469
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2546 พ.ศ. (21 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
20/1/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 45/362 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)