บริษัท เอ็นเกรฟ เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด

ENGRAVE TRADING GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536132333
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2536 พ.ศ. (30 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/11/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 74/223 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า