บริษัท ดนัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CHITTAWORN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533108202
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2533 พ.ศ. (33 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/9/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 7 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์