บริษัท พรพัฒน์ การช่าง จำกัด

PORNPAT KRANCHAING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535054223
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/3/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3/57 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองนายกิม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์