บริษัท ตง เซ็ง นิตติ้ง จำกัด

RISING SUN KNITTING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531020111
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2531 พ.ศ. (36 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
21/3/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 326/33-34 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ