บริษัท เจซอล เอเซีย แปซิฟิค จำกัด

JASOL ASIA PACIFIC LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540073818
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2540 พ.ศ. (26 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
15/8/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 229/110 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น