บริษัท ลิ่มเฮงจั่น จำกัด

LIM HENG CHAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105483000055
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2483 พ.ศ. (84 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
5/4/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 430 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว