บริษัท คุ่นฮวด จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105473000125
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2473 พ.ศ. (94 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/2/1930 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 51,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1284 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว