บริษัท ข้าวกรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK RICE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105491001197
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1484 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว