บริษัท โรงสีกวางคิมหลี จำกัด

KWANG KIM LEE RICE MILL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105491000727
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2491 พ.ศ. (75 ปี 8 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/10/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 160 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว