บริษัท ข้าวนครไชยศรี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105492000038
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 5 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1175 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว