บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SF CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107557000471
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2557 พ.ศ. (9 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/12/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์