บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

EGV ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107545000225
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/9/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 260,001,575 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์