ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว่งล่งไถ่

VENG LONG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4 ซอยพิทยาลาภ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง