ห้างหุ้นส่วนสามัญ อมรภาพยนตร์

AMORN THEATER REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502001641
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 525 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์